云兑购 (0)us (0)
fr (0)
jp (0)
cn (0)
es (0)
pt (0)
br (0)
mx (0)
de (0)
kr (0)
it (0)
se (0)
ru (0)
nl (0)
gb (0)
무료
다운로드

云兑购

us fr jp cn es pt br mx de it se ru nl gb

By Zeng Ling Wei

云兑购:“云兑购”采用的社交电商模式倡导“自用省钱、分享赚钱”的理念,以“无社交,不电商”为主题,融入本地生活方式,改变消费对接体验,打造云兑购全新的品牌。

릴리스 노트

2018-01-13 | Version : 1.0.0 | 크기 : 61.4 MB


스크린샷 iPhone / iPod :

스크린샷 iPhone / iPod 스크린샷 iPhone / iPod 스크린샷 iPhone / iPod

범주

라이프 스타일 , 음식 및 음료


지원 되는 장치 : iPad 2 Wifi , iPad 2 3G , iPhone 4S , iPad 3rd Gen , iPad 3rd Gen 4G , iPhone 5 , iPod Touch 5th Gen , iPad 4th Gen , iPad 4th Gen 4G , iPad Mini , iPad Mini 4G , iPhone 5C , iPhone 5S , iPad Air , iPad Air Cel , iPad Mini Retina , iPad Mini Retina Cel , iPhone6 , iPhone6 Plus , iPad Air 2 , iPad Air 2 Cel , iPad Mini 3 , iPad Mini 3 Cel , iPod Touch 6th Gen , iPhone 6s , iPhone 6s Plus , iPad Mini 4 , iPad Mini 4 Cel , iPad Pro , iPad Pro Cel , iPad Pro 97 , iPad Pro 97 Cel , iPhone SE , iPhone 7 , iPhone 7 Plus , iPad 6.11 , iPad 6.12 , iPad 7.1 , iPad 7.2 , iPad 7.3 , iPad 7.4 , , ,


이 어플의 개발자의 다른 어플

云兑购商家端
云兑购商家端

가격 : 무료
플랫폼 : iPhone/iPad
By Zeng Ling Wei

발견하는

거북이
거북이

가격 : 무료

볼링 3D
볼링 3D

가격 : 무료

볼링 XMas
볼링 XMas

가격 : 무료

체스 HD 무료
체스 HD 무료

가격 : 무료

Insect Smasher
Insect Smasher

가격 : 무료아이폰과 iPad 응용 프로그램

아이폰과 iPad 게임

Mac OS X 응용 프로그램

Mac OS X 게임

    위로 가기

       Follow @FormidApps