Shipper (0)us (0)
fr (0)
jp (0)
es (0)
pt (0)
br (0)
mx (0)
de (0)
kr (0)
it (0)
se (0)
ru (0)
nl (0)
gb (0)
무료
다운로드

Shipper

us fr jp es pt br mx de it se ru nl gb

By Hop Pham (PHAM CONG SOFTWARE AND SERVICES COMPANY LIMITED)

Ứng dụng dành cho người vận chuyển của hệ thống Needfood
Ứng dụng giúp người vận chuyển:
- Hiển thị danh sách đơn hàng có thể nhận
- Chấp nhận hoặc từ chối đơn hàng
- Chỉ đường cho người vận chuyển
Ứng dụng miễn phí cho người vận chuyển
Ứng dụng yêu cầu sử dụng kết nối internet

릴리스 노트

2018-01-12 | Version : 1.0 | 크기 : 28.7 MB


스크린샷 iPhone / iPod :

스크린샷 iPhone / iPod 스크린샷 iPhone / iPod 스크린샷 iPhone / iPod 스크린샷 iPhone / iPod 스크린샷 iPhone / iPod

범주

음식 및 음료


지원 되는 장치 : iPad 2 Wifi , iPad 2 3G , iPhone 4S , iPad 3rd Gen , iPad 3rd Gen 4G , iPhone 5 , iPod Touch 5th Gen , iPad 4th Gen , iPad 4th Gen 4G , iPad Mini , iPad Mini 4G , iPhone 5C , iPhone 5S , iPad Air , iPad Air Cel , iPad Mini Retina , iPad Mini Retina Cel , iPhone6 , iPhone6 Plus , iPad Air 2 , iPad Air 2 Cel , iPad Mini 3 , iPad Mini 3 Cel , iPod Touch 6th Gen , iPhone 6s , iPhone 6s Plus , iPad Mini 4 , iPad Mini 4 Cel , iPad Pro , iPad Pro Cel , iPad Pro 97 , iPad Pro 97 Cel , iPhone SE , iPhone 7 , iPhone 7 Plus , iPad 6.11 , iPad 6.12 , iPad 7.1 , iPad 7.2 , iPad 7.3 , iPad 7.4 , , ,


이 어플의 개발자의 다른 어플

Needfoods
Needfoods

가격 : 무료
플랫폼 : iPhone/iPad
By Hop Pham

발견하는

Jigsaw : Family Puzzles
Jigsaw : Family Puzzles

가격 : 무료

버블 슛
버블 슛

가격 : 무료

YAR
YAR

가격 : 무료

Bubble Blast 3D
Bubble Blast 3D

가격 : 무료아이폰과 iPad 응용 프로그램

아이폰과 iPad 게임

Mac OS X 응용 프로그램

Mac OS X 게임

    위로 가기

       Follow @FormidApps